Ledning

Ledningen på QSi Sweden AB

Styrelsen. QSi Sweden AB: s styrelse består under rådande mandatperiod, av fyra ledamöter valda av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen.

Sammanträden. Styrelsen kallas till tre ordinarie sammanträden per år. Utöver dessa ordinarie sammanträdena kallas styrelsen till ytterligare sammanträden när styrelseledamot eller verkställande direktören (VD) så påkallar.

Vid det styrelsesammanträde där årsbokslutet presenteras deltar revisorn för att meddela iakttagelser från revisionen. Revisorn sammanträffar även med styrelsen utan närvaro av representanter från bolagets ledning.

Styrelsens ansvar. Styrelsen ansvarar för QSi: s strategiska inriktning och fastställer företagets långsiktiga finansiella plan. Övervakar fortlöpande verksamheten samt säkerställer att verksamheten bibehåller den linje och mål som är uttalad av aktieägarna.

Styrelsen fattar vidare beslut i frågor rörande investeringar och avyttringar samt granskar och godkänner bokslut.

Styrelsen utser och fastställer instruktioner för bolagets verkställande direktör och övervakar dennes arbete. Styrelsen fastställer vidare verkställande direktörens lön och annan ersättning inom ramen för av bolagsstämman fastställda riktlinjer.

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning och organisation under räkenskapsåret och med det säkerställer bolagets redovisning. Samt står för de framtidsanalyser som är möjliga att göra. På både det ekonomiska planet och de kommande tekniktrender och behov företagets kunder står inför.

Styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ansvarar för att organisera och leda styrelsens arbete och för att bevaka att styrelsen fullgör sina förpliktelser. Styrelsens ordförande ska genom fortlöpande kontakter med den verkställande direktören följa företagets verksamhet och utveckling och säkerställa att styrelsen löpande får den information som är nödvändig för att styrelsearbetets kvalitet upprätthålls och att styrelsens arbete utövas enligt aktiebolagslagen.

Scroll to Top