Din användare

QSi hjälper din användare att vara effektiv

Vårt erbjudande med produkter och lösningar som styrs av din personals behov av IT-stöd.

Vi kan koppla ihop investeringen i en produkt eller lösning med din användares möjlighet att snabbt komma igång och dra nytta av er investering. Det handlar inte bara om utbildning utan det kan också vara utvecklingen eller anpassningen av en applikation.

När IT-stödet inte fungerar som det ska behöver man hantera detta på ett strukturerat sätt. I helpdesken definierar vi problemen och löser dom i rätt ordning.

Hur gör ni för att era användare ska bli så produktiva som möjligt?

Din användare vill arbeta i en störningsfri IT-miljö där verktyg och prestanda håller en nivå som motsvarar det som förväntas av användaren. När problemet väl uppstår vill man veta vart man vänder sig, att där finns en kompetent mottagare och även ett besked om när det kan vara åter i drift. Beroende på vad din användare har för roll så kan det vara intressant att utvärdera vilken typ av enhet och hur många olika enheter som ska vara de typiska arbetsredskapen.

QSi kan hjälpa dina medarbetare genom att agera helpdesk. Ert problem tas emot och löses med kortast möjliga ledtid. Kunskapsåtervinning och återrapportering ingår.

Vid införande av nya klienter, gränssnitt eller verktyg är det viktigt att utbildningen snart gör användaren till en nöjd och produktiv medarbetare.

QSi kan hjälpa dig att välja rätt verktyg eller applikation och utbilda dina användare så man snabbt blir produktiv.

Saknar du funktionalitet i något av dina affärssystem?

Vissa processer hanteras inte av det affärsystem du har valt. Bredvid ditt affärssystem så dokumenterar du i en fil eller ett annat program. Din användare efterfrågar ett hjälpmedel för att hämta och presentera data eller kanske vill ha en ny digital katalog för att presentera era produkter?

QSi kan utveckla applikationer som hämtar data från de källor som du pekar ut och presenterar det så som du önskar. På det viset finns det bara en källa och dina rapporter får ett anpassat utseende.

IT-support för dina användare.

QSi tillhandahåller en servicedesk som dina användare kan kontakta. Den är en kontaktyta för avtalade tjänster och ansvarar för registrering av ärende, prioritering av ärende och återkoppling av ärendets status. Servicedesken påbörjar omedelbart arbetet med att lösa ditt IT-relaterade problem. Om det inte kan lösas direkt sker en överlämning till en annan konsult som tar vid och finner lösningen.

Genom att införa en tydlig servicedeskfunktion ökar ni tillgängligheten och enkelheten med bättre öppettider och enklare kontaktvägar. Inga ärenden skjuts på framtiden utan de får istället sin lösning i prioriterad ordning.

Uppgraderingen av befintliga applikationer eller införandet av nya görs med målsättningen att produktiviteten ska öka.

Den möjligheten ligger inbyggd men blir inte verklighet förrän man har kontrollerat att användaren har fått tillräckligt med utbildning.

QSi kan utbilda dina användare så att du får mesta möjliga avkastning på din investering.

Scroll to Top